Zmierzenie się z własną historią

 

Drugi dzień Konferencji choć pierwszy dzień wspólnych rozważań nad tym co uważamy jako Sercanie naszym zaangażowaniem socjalnym. W pierwszym etapie trzeba zmierzyć się ze swoją własną historią.

Rozważania dnia dzisiejszego rozpoczęto od przypomnienia sobie niedzielnej Ewangelii o błogosławieństwach. To przedłużona Lectio Divina zaznaczył Generał Zgromadzenia Sercanów ks. Carlos Luis Suárez Codorniú SCJ. Błogosławieństwa, są obrazem naszego działania i podejmowanych trudów. Właśnie w ich świetle warto zobaczyć na nowo nasze dotychczasowe działania nie tylko by tworzyć nowe.

Przyglądając się historii sercańskich dzieł socjalnych warto wracać do korzeni Zgromadzenia. Zawołanie „Ecce Venio” ciągle mówi nam, że chcemy być profetami miłości.

Centrum Studiów Sercańskich (Dehonian Study Center) przygotował dwa dokumenty w formie wideo. Pierwszy („The social commitment of Dehon and the first Dehonians”) przedstawiający życie o. Dehona w świetle, jego jak i pierwszych sercańskich zakonników, zaangażowania społecznego YouTube. Drugi przedstawił trzy postacie, trzy filary dzieła społecznego. W przygotowanym wideo, w kooperacji z sercańską telewizją TVDehon mającą swoją siedzibę w Andrii we Włoszech, ukazane zostały osoby Leona XIII, o. Leona Dehona i przedsiębiorcy Leona Harmela YouTube. W tym dokumencie, w dynamiczny sposób przedstawione zostało ich zaangażowanie socjalne. W tym co dotyczyło o. Dehona można było zobaczyć jego życie, dzieła socjalne, napisane publikacje i artykuły dotyczące zagadnień socjalnych.

Obok sali konferencyjnej gdzie odbywają się oficjalne prezentacje i narady zostało również stworzone studio, w którym przeprowadzane są wywiady z uczestnikami Konferencji generalnej i specjalistami w tematach dotyczących rozważanego tematu „Sercanie w zaangażowaniu społecznym!”. W konferencyjnym studio można było dowiedzieć się o twórcach materiałów przedstawionych w wideach.

Między sesjami plenarnymi odbywają się prace w grupach, których rezultaty później są przedstawiane wszystkim zebranym. W pierwszym dniu wspólnej pracy zastanawiano się nad sytuacją socjalną na świecie i w Kościele, w którą wchodzą Sercanie odnoszą to do własnej przeszłości. Zauważono, że nie zawsze miano jedną linię wspólnych działań. Wręcz sam Założyciel musiał konfrontować się ze zdaniem przeciwnym do swojego. Przykładem tutaj jest ks. Blancal.

Rodzi się pytanie jaką linię wypracować między tym co jest projektem indywidualnym a wspólnotowym. Zauważono, że ojciec Dehon widział jasno potrzeby ludu, uczestniczył w dyskusji o potrzebach socjalnych i w nie się angażował.

Kogo powinniśmy dostrzec? Kwestie ekologiczne, migracje itp. Co jest dziedzictwem naszego Zgromadzenia? Sprawiedliwość socjalna – integralność podejścia: cały człowiek i wszyscy ludzie.

Odpowiedzią może być, by nauczyć się bardzie czytać obecną rzeczywistość. Nie koniecznie kopiować o. Dehona, ale jego ducha miłości i otwartości na potrzeby.

Czy już odpowiedzieliśmy na pytania księdza Blancal, który oponował drodze którą obierał o. Dehon? Czy znamy projekt, który nam zaproponował o. Dehon? Czy znamy dobrze naszego własnego Założyciela?

Ksiądz Generał w podsumowaniu tego dnia wskazał, że współpraca, która również wypływa z wzoru świętych Europy Cyryla i Metodego patronów dzisiejszego dnia, pokazuje co można zdziałać razem.

Mamy za wzór naszego Założyciela ojca Dehona, który przezwyciężył klerykalizm czy też inne izmy, i pozostał pomiędzy ludem.

ZKH SCJ


“Dzieło, które musi być podtrzymywane”

W niedzielę, 13 lutego, ruszyła w Rzymie IX Konferencja Generalna, podejmując refleksję na temat: „Sercanie w zaangażowaniu społecznym”. Wiele ją wyróżnia: przedmiot, zasięg uczestnictwa współbraci, a przede wszystkim zastosowane środki komunikacji.

Sergio Rotasperti SCJ

Proces przygotowywania tej konferencji trwał długo, prawie pięć lat, ale wreszcie nadszedł dzień, w którym IX Konferencja Generalna staje się faktem, a Zgromadzenie pochyla się nad tematem społecznego wymiaru swojego zaangażowania w świecie i Kościele. Wiele było powodów, które odwlekły w czasie to jakże ważne spotkanie, wymieniając jedynie pandemię, należy zauważyć, że ostatecznie i tak naznaczyła ona sposób jego realizacji. Odbywa się ono bowiem przy udziale jedynie małej reprezentacji współbraci z różnych stron świata, gdzie sercanie prowadzą swe dzieła. Tymczasem, dzięki bezpośredniej transmisji online, liczba uczestników jest o wiele większa, a zaproszenie do czynnego udziału w dyskusji spotkało się z pozytywnym odzewem współbraci z wielu jednostek Zgromadzenia.

 

Ojciec Dehon a sceptycyzm ks. Blancal’a

Jak historia inspiruje nasze dzisiaj? To właśnie pytanie, jakie pierwszego dnia postawili sobie uczestnicy podczas zebrań plenarnych i dyskusji w grupach. Ćwiczeniem na dziś był skok w głąb historii, by zrozumieć pobudki, jakie kierowały ojcem Dehonem podejmującym społeczne zaangażowanie – jego zaangażowanie w nurt chrześcijańskiej demokracji pozostaje więc bezsprzeczne jako fakt historyczny. Więcej, okazuje się, że nie było to jedynie jego zaangażowanie osobiste, ale współpracował z wieloma innymi, którzy podzielali tę wrażliwość w służbie Kościoła.

Mimo wszystko, w swoich pierwszych współbraciach napotkał silną opozycję – niejako uosobioną w osobie ks. Blancal’a – która posunęła się wręcz do stygmatyzowania go jako zdrajcy prawdziwej duchowości Serca Jezusowego. Ten typ sceptycyzmu (nazwanym nawet przez o. generała “blankalizmem”), zdaje się nie do końca zaniknąć w Zgromadzeniu.

 

Paradoksy dzisiejszej sesji

Miniony dzień obfitował w wiele propozycji, dyskusja przybrała bowiem formę burzy mózgów, ale uczestnicy ostatecznie nie odważyli się jednoznacznie odpowiedzieć na zadane sobie pytanie: "jak". Ogólnie panuje zgoda, iż zaangażowanie społeczne jest elementem sine qua non dla Zgromadzenia. Być może kolejne dni pomogą pogłębić niektóre z pytań, jakie dziś się pojawiły: relacja między projektami osobistymi a projektem wspólnoty; miejsce świeckich w naszej misji; rola sercanów jako tłumaczy społecznej doktryny Kościoła na język dzisiejszego świata; formacja do misji społecznej.

Niemniej konferencja podjęła próbę kontekstualizacji i precyzyjnego scharakteryzowania aktualnych wyzwań społecznych: ekologia a technologia; bliskość wobec wykluczonych i zmarginalizowanych; wsparcie dla mniejszości, uchodźców i imigrantów; zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości społecznej; edukacja. Więcej pewnie dowiemy się w najbliższych dniach.

Carlos Luis Suárez Codorniú, przełożony generalny, zauważył, że "kiedy nasz założyciel, czcigodny sługa Boży o. Dehon, stawał wobec społeczeństwa swoich czasów, w jedności z Kościołem, który kochał, w obliczu tego, co postrzegał jako odejście od woli Bożej, nie dał się ponieść zniechęceniu i katastrofizmowi. Dzięki wierze, dzięki czułej zażyłości z Panem i pasji dla Jego Królestwa, w nonkonformistycznej postawie i w nieustannym niepokoju [o sprawy Pana] był pewien, że świat przed jego oczyma, pozostaje w Sercu Boga".

„Dzieło musi być podtrzymywane…” Tego pragnął Ojciec Dehon, wspominając słowa Leona XIII, który widział w nim wiernego interpretatora swoich encyklik społecznych (Souvenir 48).

WYZWANIE JEST więc WEZWANIEM!

 

tł. JB SCJ

Pictures and Videos: Facebook – Instagram – YouTube

https://www.dehoniani.org/en/a-work-that-must-continue/