Uroczystość wręczenia ksiąg pamiątkowych ks. prof. dr. hab. Henrykowi Stawniakowi z okazji 70. rocznicy urodzin i ks. prof. dr. hab. Józefowi Wroceńskiemu SCJ z okazji 40. rocznicy rozpoczęcia pracy naukowej, zainaugurowała międzynarodową konferencję naukową poświęconą odpowiedzialności karnej za przestępstwa związane z sakramentem pokuty na kampusie Dewajtis UKSW.

– To tutaj, na naszym Uniwersytecie, profesorowie, którzy całe swoje życie zawodowe związali z Wydziałem Prawa Kanonicznego ATK, a później UKSW, przeszli wszelkie szczeble awansu naukowego aż do uzyskania tytułu naukowego profesora. Obaj Profesorowie byli prodziekanami, a później dziekanami Wydziału Prawa Kanonicznego, a także senatorami naszej Uczelni – mówił prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej ks. dr hab. Marek Stokłosa. – Chciałbym, w imieniu Jego Magnificencji Księdza Rektora podziękować czcigodnym profesorom za ogromny wkład w rozwój Wydziału Prawa Kanonicznego, za wszelkie wyświadczone przez Was dobro, które stało się udziałem wspólnoty akademickiej – dodał Prorektor.

Ustrój hierarchiczny, posługa kapłańska

Analizując bogaty i wszechstronny dorobek badawczy ks. prof. dr. hab. Józefa Wroceńskiego, ks. prof. Wojciech Góralski zaznaczył, że centrum jego zainteresowań stanowił „hierarchiczny ustrój Kościoła oraz instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego”.

Ks. prof. Wojciech Góralski podkreślił wagę podejmowanej przez Jubilata problematyki posługi kapłańskiej, w tym posługi w parafii proboszczów i wikariuszy jako mających do spełnienia „szczególną misję”, bo wymagającą „pełnego oddania się duszpasterza powierzonym sobie parafianom”.

Zostały przywołane opracowania Jubilata z dziedziny prawa wyznaniowego, w których ks. prof. Józef Wroceński poruszał problematykę godności osoby ludzkiej, gwarancji sumienia i religii w prawie polskim i międzynarodowym, szkolnictwa wyznaniowego, religijnego wychowania dzieci i młodzieży. Wychowanie dzieci ks. prof. Józef Wroceński uznaje za szczególną powinność zarówno Kościoła jak i państwa.

– Zaprezentowane dokonania naszych dzisiejszych Jubilatów pozwalają stwierdzić, że obaj zasłużeni profesorowie Wydziału Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej, a następnie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego wnieśli znaczący wkład w rozwój nauki prawa kanonicznego. Dziękując Jubilatom za ich dotychczasowe osiągnięcia naukowe wypada życzyć, by – z pomocą Bożą – kontynuowali życiową przygodę z ius canonicum.

Księgę  pamiątkową zadedykowaną ks. prof. dr. hab. Józefowi Wroceńskiemu, w 70. rocznicę i 40 lecie pracy naukowej, zaprezentował ks. dr hab. Marek Stokłosa prof. ucz., prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej UKSW.

– Tytuł księgi Ecclesia Christi oznacza Kościół Chrystusa. Jezus Chrystus osobiście i raz na zawsze ustanowił Kościół i nadał mu hierarchiczną strukturę. Zagadnienia hierarchicznego ustroju znajdują się w centrum pracy naukowo-dydaktycznej ks. prof. dr. hab. Józefa Wroceńskiego – mówił ks. dr hab. Marek Stokłosa, prof. ucz. wyrażając nadzieję, że będąca wyrazem wdzięczności księga pamiątkowa sprawi Jubilatowi radość.

Za: uksw.edu.pl